Statut DAR-a

U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br. 51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 05.03.2017. u Beogradu usvojen je novi:

STATUT

UDRUŽENJA «DRUŠTVO ZA AKADEMSKI RAZVOJ»

Ciljevi udruženja

Član 1.

Udruženje “Društvo za akademski razvoj” (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja sledećih ciljeva: unapređenja prava i zaštite interesa mladih, posebno studenata i studentkinja i posebno u domenu zapošljavanja, u Srbiji, edukacije građana i građanki svih uzrasta, promocije volonterizma i podsticanja aktivizma, razvijanja ekološke svesti, praćenja, istraživanja i razvoja u oblastima kulture i socijalne zaštite, javnog zagovaranja reformi obrazovnog sistema u Srbiji, širenja ideje pacifizma, demokratije i principa ljudskih prava, promocije i zaštite ženskih ljudskih prava, kao i borbe protiv svih oblika diskriminacije, nasilja i korupcije.

Član 2.

Udruženje ostvaruje svoje ciljeve kroz:

 1. Formulaciju problema i stavova od opšteg interesa za mlade i kao takvih iznošenje istih u javnost i prezentacija državnim institucijama, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim organizacijama;
 2. Zalaganje za unapređenje položaja studenata u društvu i obrazovnom sistemu, kao i u svakom drugom smislu;
 3. Zalaganje za efikasniji i kvalitetniji obrazovni program u školama i na fakultetima, kao i za unapređenje Bolonjskog procesa;
 4. Zalaganje za bolji položaj mladih na tržištu rada, kako kroz rad direktno sa mladima, tako i u saradnji sa drugim organizacijama i institucijama, a posebno kroz rad na smanjenju nivoa korupcije (kako u domenu političkog zapošljavanja, tako i u svakom drugom domenu);
 5. Zalaganje za aktiviranje i povezivanje mladih u cilju unapređenja njihovog globalnog statusa i mogućnosti uticaja na strateški važne globalne odluke;
 6. Organizovanje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, kreativnih radionica, savetovanja, kulturno-umetničkih projekata, performansa, seminara, humanitarnih akcija i vođenje drugih akcija u cilju opšteg unapređenja standarda mladih u skladu sa zakonom;
 7. Angažovanje na poboljšanju informisanosti mladih, kako samostalno, tako i u saradnji sa drugim relevantim organizacijama i institucijama;
 8. Praćenje i istraživanje u oblasti kulture, razvijanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva i zalaganje za zaštitu kulturnog nasleđa;
 9. Istraživanje i edukacija građana i građanki u oblasti ekološke politike i održivog razvoja;
 10. Promociju i zaštitu ženskih ljudskih prava, osnaživanje žena za njihovo aktivno učešće u svim sferama društvenog života i borba protiv svih oblika diskriminacija i nasilja;
 11. Angažovanje na stvaranju odgovornih mladih građana i građanki, koji su svesni svojih vrednosti, prava i obaveza i koji su spremni da nadograđuju svoje obrazovanje, poboljšavaju svoje sposobnosti i u tom procesu nesebično pomažu drugim osobama. koje imaju isti cilj;
 12. Organizovanje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, manifestacija kulturno – zabavnog i sportskog karaktera;
 13. Popularizaciju i unapređenje volonterskog aktivizma i omladinske politike;
 14. Objavljivanje, u skladu sa zakonom, časopisa, novina, biltena i drugih publikacija o gore navedenim delatnostima;
 15. Prikupljanje i obrađivanje naučne i stručne literature o gore navedenim oblastima.

Naziv i sedište

Član 3.

Naziv Udruženja je: „Društvo za akademski razvoj”

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Society for Academic Development.

Skraćeni naziv je: DAR

Sedište Udruženja je u Beogradu, na adresi Bulevar Arsenija Čarnojevića 182.

Simboli vizuelnog identiteta

Član 4.

Udruženje ima logo koji čini otvoreno srce crvene boje u čijem desnom kraku se nalazi sunce zlatne boje, a ispod su dve trake zelene boje koje zajedno sa srcem simbolizuju cvet.

Član 5.

Udruženje ima zastavu bele boje na čijoj sredini se nalazi logo Udruženja.

Članstvo

Član 6.

Udruženje je organizacija u koju se mladi dobrovoljno i slobodno učlanjuju bez obzira na bilo kakve polne, seksualne, imovinske, statusne, rasne, etničke, nacionalne, verske, vizuelne, duhovne i sve druge razlike i afinitete, a koji dobrovoljno prihvataju principe, kriterijume, programska opredeljenja i regulative koje se uspostavljaju u organizaciji, i koji svoje izvorište nalaze u programskim opredeljenjima Udruženja.

Za članstvo u Udruženju mogu da apliciraju svi zaintersovani, koji u trenutku apliciranja imaju 15 i više godina.

Član 7.

Članom se postaje odlukom upravnog odbora Udruženja, jednoglasno donetom, na osnovu podnete prijave za učlanjenje i rezultata postignutim na intervjuu.

Prva tri meseca (šest meseci u posebnim slučajevima, prema proceni upravnog odbora) računaju se kao probni period članstva, a punovažno članstvo počinje da važi nakon isteka perioda od tri meseca i zajedničke evaluacije aplikanta i članova upravnog odbora.

Član 8.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana (tri meseca i duže, prema proceni upravnog odbora), nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 9.

Osnivač može da istupi iz Udruženja davanjem pisane izjave o istupanju.

Osnivač Udruženja se može lišiti funkcija i/ili isključiti iz udruženja usled nastanka uslova iz člana 8. stav 2 ovog Statuta, jednoglasnom odlukom Skupštine, a na predlog jednog osnivača ili jednog člana upravnog odbora ukoliko u upravnom odboru više nema nijednog osnivača.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 10.

Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor

Unutrašnja organizacija

Član 11.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastupnika vrši predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odusustvu zamenik predsednika Upravnog odbora.

Član 12.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik. U slučaju da su ova dva odgovorna lica sprečena da predsedavaju, predsedavajući za tu sednicu će se izabrati iz redova članova Skupštine javnim glasanjem na početku sednice.

Skupština:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 5. bira i razrešava zastupnike Udruženja;
 6. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 7. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 8. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 9. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, odnosno 50%+1.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova (50%+1).

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama, razrešavanju dužnosti predsednika Upravnog odbora pre isteka mandata i prestanku rada Udruženja neophodna je jednoglasna odluka svih aktivnih članova Udruženja.

Član 13.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima pravo da osniva i raspušta koordinaciona tela u skladu sa trenutnom potrebom Udruženja sa obavezom da o tome obavesti Skupštinu najmanje 3 (tri) dana od dana stupanja odluke o osnivanju odnosno raspuštanju koordinacionog tela, kao i da članovima Skupštine dodeli i oduzima privremene ili stalne funkcije u skladu sa potrebama udruženja, o čemu takođe ima obavezu da obavesti Skupštinu u roku od tri dana.

Upravni odbor ima četiri člana, koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika predsednika i zastupnika čiji mandat traje dve godine i može biti reizabran.

Član 14.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 15.

Upravni odbor:

 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 4. donosi finansijske odluke;
 5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje deset članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 6. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 7. odlučuje o zahtevima za članstvo u Udruženje
 8. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
 9. Upravni odbor ima pravo da osniva i raspušta koordinaciona tela u skladu sa trenutnom potrebom Udruženja sa obavezom da o tome obavesti Skupštinu najmanje tri (tri) dana od dana stupanja odluke o osnivanju odnosno raspuštanju koordinacionog tela, kao i da članovima Skupštine dodeli i oduzima privremene ili stalne funkcije u skladu sa potrebama udruženja, o čemu takođe ima obavezu da obavesti Skupštinu u roku od tri dana.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova (50%+1).

Član 16.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima dva člana koje bira Upravni odbor. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj po potrebi na sednici Skupštine.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 17.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 18.

Radi ostvarenja svojih ciljeva, Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 19.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, domaćih i stranih projekata, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti neformalnog obrazovanja ili proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica.

Prestanak rada udruženja

Član 20.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 21.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno, Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 22.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je po obodu ispisano ime udruženja: Društvo za akademski razvoj, Beograd, a u sredini je iscrtan logo organizacije (član 4 Statuta).

Član 23.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 24.

Ovaj statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja, a primenjivaće se od dana registracije kod nadležnog organa.

Predsedavajuća skupštine Udruženja

Alisa Kockar