Prema članu 6. našeg Statuta “za članstvo u Udruženju mogu da apliciraju svi zainteresovani, koji u trenutku apliciranja imaju 15 i više godina”. Član 8. istog Statuta navodi da se “članom postaje odlukom upravnog odbora Udruženja, jednoglasno donetom, na osnovu podnete prijave za učlanjenje i rezultata postignutim na intervjuu”.

Član DAR-a ima pravo da:

  1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
  3. bira i bude biran u organe Udruženja;
  4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član DAR-a je dužan da:

  1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
  3. plaća članarinu;
  4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Aplikacioni formular